Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

RE-urban CITY
odcienie reurbanizacji - miasto zwarte

Zbigniew Paszkowski

Wernisa wystawy:
16 maja 2014, pitek, godz. 18.00

Czas ekspozycji:
17|05|2014 - 30|06|2014

Galeria Architektw Forma, ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. onierska 50 w Szczecinie
Godziny otwarcia: dni powszednie 9.00-16.00,
Wstp na wystaw i wernisa - wolny

Kuratorzy wystawy: Pawe Rubinowicz i Klara Czyska
Koordynacja: Natalia Paszkowska
Wsppraca: Jakub Gobiewski, Mikoaj HeigelPobierz plakat w wyszej rozdzielczoci >>>

28|05|2014

Wystawa profesora Zbigniewa Paszkowskiego, pod tytuem "RE-urban CITY, odcienie reurbanizacji - miasto zwarte" bdzie prezentowana do koca czerwca. Wernisa mia miejsce 16 maja. Na stronie internetowej mona zobaczy reporta filmowy Andrzeja Fadera, zdjcia z otwarcia oraz wybrane prace. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Galerii Architektw Forma oraz stron wystawy.

REPORTA Z WERNISAU

RE-urban CITY
Zbigniew Paszkowski
-- reporta filmowy

16|05|2014, Galeria Architektw FORMAAutor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu

  Foto-reporta z wernisau
autor: K. Czyska
Zdjcia z wernisau
fot.: K.Czyska

08|05|2014

W pitek 16 maja 2014 roku, Galeria Architektw Forma bdzie miaa przyjemno zaprezentowa wystaw profesora Zbigniewa Paszkowskiego pod tytuem: "RE-urban CITY: odcienie reurbanizacji - miasto zwarte". Budowanie miasta jako zoonego i zwartego utworu, powrt do miejskiej kultury oraz intensywnego i wielofunkcjonalnego sposobu wykorzystania przestrzeni - pod takim hasem wystawa prezentuje wybrane realizacje architektoniczne i urbanistyczne wykonane pod kierunkiem profesora Paszkowskiego w cigu ostatnich 20 lat (1994-2014). W zamyle Autora tytuowe "odcienie reurbanizacji" odnosz si do rnorodnoci zada projektowych, ktre s skadowymi procesu budowania miasta, a take do stopnia powodzenia zrealizowanych projektw wzgldem upywajcego czasu, zmieniajcych si md, upodoba i potrzeb funkcjonalnych. Autor uwaa, e istotn rol w dziaalnoci projektowej peni wiadoma i innowacyjna kreacja twrcza, czego symbolicznym znakiem s zamieszczone na planszach wstpne szkice autorskie zrealizowanych i znanych obiektw. Prezentowane s projekty zrealizowane, istniejce fizycznie w przestrzeni Szczecina, Krakowa, Gorzowa i innych miast w Polsce.

Wystawa "RE-urban CITY" jest te form podsumowania pewnego okresu w twrczoci architektonicznej Zbigniewa Paszkowskiego. Okazj do jej zorganizowania jest nadanie Autorowi tytuu profesora nauk technicznych przez Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego, co miao miejsce w lutym 2014 roku. Recenzenci dorobku profesora Paszkowskiego zwracaj uwag na jego umiejtno czenia teorii z praktyk i dziaalnoci naukowej z dziaalnoci twrcz. Wedug opinii profesora Wojciecha Buliskiego (Krakw), Autor prezentuje przykad osobowoci dydaktyka nauczajcego projektowania architektonicznego, ktry mona by nazwa modelowym. Zdaniem profesor Elbiety Trockiej-Leszczyskiej (Wrocaw) w dziaalnoci Autora wszystkie nurty wzajemnie si splataj i uzupeniaj wskazujc na jego wyjtkowe umiejtnoci w organizowaniu wsppracy zarwno ze studentami i modymi naukowcami, jak te z projektantami - co zaowocowao stworzeniem aktywnego zespou naukowego na Uczelni (ZUT, ZAHiKZ), jak i znaczcego dla rozwoju Szczecina oraz polskiej architektury wspczesnej zespou projektowego (APA Urbicon).

Zbigniew Paszkowski, jest profesorem nauk technicznych i dziaajcym czynnie architektem. Jest autorem lub wspautorem 149 projektw architektonicznych w tym 76 zrealizowanych i wielu nagrodzonych, autorem 3 monografii oraz ponad stu publikacji naukowych w Polsce i na wiecie. Ukoczy studia wysze na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od roku 1982 zwiza si ze Szczecinem, podejmujc prac naukow i dydaktyczn na Politechnice Szczeciskiej (przeksztaconej w ostatnich latach na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). W 1990 roku zaoy autorsk pracowni projektow (APA Urbicon). W roku 1987 obroni prac doktorsk powicon odbudowie Starego Miasta w Szczecinie, opracowan pod kierunkiem profesora Stanisawa Latoura. Przedmiotem pracy habilitacyjnej bya monografia zatytuowana "Tradycja i innowacja w twrczoci architektonicznej". W 2011 opublikowa ksik pt.: "Miasto idealne i jego zwizki z urbanistyk wspczesn". W latach 2003-2005 piastowa stanowisko Architekta Miasta w Szczecinie. Od 2008 roku peni funkcj prodziekana do spraw nauki i rozwoju na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie.

Pawe Rubinowicz, kurator Galerii Forma


On Friday 16th May 2014, Forma Gallery of Architects has the pleasure of presenting 'RE-urban CITY: variations of reurbanization - a compact city', an exhibition by Professor Zbigniew Paszkowski. Building a complex city and compact formation, return to the urban culture and intensive and versatile ways of using space are the main titles of the exhibition showing selected architectural and urban projects that have been developed under the leadership of Professor Paszkowski in the past 20 years (1994-2014). According to the author, the 'variations of reurbanization' refer to multifaceted design requirements which contribute to the process of building a city, as well as the success of projects implemented, changing trends, tastes and functional needs. The author believes that in designing a major role is played by a cautious and innovative creativity, as symbolically expressed by exhibited preliminary sketches of already implemented and well-known building facilities. The exhibition includes buildings that exist in the space of Szczecin, Krakw, Gorzw and other cities in Poland.

RE-urban CITY is also a way of recapitulating a period of Zbigniew Paszkowski's architectural endeavor. The awarding of the author with the title of professor in technical sciences by the President of Poland Bronisaw Komorowski in February 2014 became an opportunity to organize the exhibition. Reviewers of Prof. Paszkowski's scientific output highlighted his ability of combining theory and practice as well as scientific and creative work. According to Prof. Wojciech Buliski (Krakw), the author is an example of a role model architectural design teacher. In the opinion of Prof. Elbieta Trocka-Leszczyska (Wrocaw), the activity of the author combines and complements all trends emphasizing his unique ability of organizing cooperation with students and young researchers and designers, which resulted in establishing a creative research team at the University (West Pomeranian University of Technology, ZTAHiKZ), as well as significant development of Szczecin and Polish contemporary architecture by a team of designers (APA Urbicon).

Zbigniew Paszkowski is professor of engineering and active architect. Author or co-author of 149 architectural designs, including 76 implemented projects, many of them awarded; an author of 3 monographs and over a hundred scientific publications in Poland and abroad. Graduated from Faculty of Architecture, Krakw University of Technology. Since 1982 linked with Szczecin through his scientific and teaching work at the Technical University of Szczecin (later West Pomeranian University of Technology). In 1990, established his own design company (APA Urbicon). In 1987, PhD thesis on rebuilding of Old Town in Szczecin, developed under tutorship of Prof. Stanisaw Latour. A monograph on 'Tradition and innovation in architecture' became his habilitation thesis. In 2011, published a book on 'Ideal city and its links with contemporary urban planning'. In 2003-2005, position of City Architect of Szczecin. Since 2008, position of deputy dean responsible for science and development at Faculty of Architecture and Civil Engineering, West Pomeranian University of Technology, Szczecin.

Pawe Rubinowicz, curator of Forma Gallery

OPIS WYSTAWY

Wystawa prezentuje wybrane projekty prof. dr hab. in. arch. Zbigniewa Paszkowskiego, wykonane w okresie ostatnich 20 lat w Autorskiej Pracowni Architektury urbicon spka z o.o. w Szczecinie. Okazj do zorganizowania tej Wystawy jest nadanie Prof. Zbigniewowi Paszkowskiemu tytuu profesora nauk technicznych przez Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego.

Zaprezentowany na Wystawie wybr kilkunastu zrealizowanych projektw charakteryzuje twrczo zawodow Profesora, jako jednego z czterech zakresw wielostronnej dziaalnoci Profesora - obok bada naukowych, dydaktyki i organizacji. Te cztery zakresy dziaania twrczego przeplataj si w twrczoci Profesora, wzajemnie si inspirujc i wspierajc. Okres 1994-2014 to okres poszukiwa nowych form wyrazu w architekturze polskiej - od negacji modernistycznego uniformizmu, przez postmodernizm i kontekstualizm do poszukiwa formy absolutnej i minimalizmu. Jest to rwnie okres znaczcej poprawy jakoci technicznej, materiaowej i wykonawczej w budownictwie.

Projekty wybrane do prezentacji to przede wszystkim projekty zrealizowane, istniejce w fizycznej przestrzeni zurbanizowanej, a wic przefiltrowane przez uwarunkowania administracyjno-urbanistyczne i konserwatorskie, yczenia inwestora, czy optymalizacj wykonawcy. Niektre, starsze z nich, przetestowane zostay rwnie destrukcyjnym dziaaniem czasu. Kady z projektw stanowi odrbn histori, w ktrej zrealizowane dzieo stanowi mniej lub bardziej szczliwe zakoczenie. Wybr do prezentacji na Wystawie projektw zrealizowanych podkrela istot dziaania twrczego w architekturze - odpowiedzialno architekta za kreowanie formy przestrzennej jako rzeczywistego i trwaego dziaania w przestrzeni fizycznej, a przez to istotny wkad w budowanie miasta i przestrzeni ycia czowieka. Mimo caej zoonoci procesu inwestycyjnego, ktrego efektem jest realizacja architektoniczna, Autor uwaa, e istotn rol w dziaalnoci projektowej peni wiadoma i innowacyjna kreacja twrcza, czego symbolicznym znakiem s zamieszczone na planszach wstpne szkice autorskie zrealizowanych obiektw.

Prezentowane projety skadaj si na pewien cykl prac powiconych budowaniu miasta jako zoonego, zwartego Utworu, ktrego czciami skadowymi s poszczeglne dziea architektoniczne, wypeniajce przestrze zastan, kreujce jej nowe obrazy i wzbogacajce jej dotychczasowe uksztatowanie i funkcjonowanie. Swymi zrealizowanymi projektami Profesor przyczynia si do reurbanizacji miasta kreowanego przez wiele odrbnych projektw architektonicznych i urbanistycznych, tworzcych zoono miasta nieprzypadkow, podporzdkowan zasadom kompozycji urbanistycznej i koncepcji miasta zwartego. Tytuowe "odcienie" odnosz si do rnorodnoci zada projektowych, ktre s skadowymi procesu budowania miasta, a take do stopnia powodzenia zrealizowanych projektw w kontekcie upywajcego czasu, zmieniajcych si md, upodoba i potrzeb funkcjonalnych.
PREZENTOWANE PRACERECENZJE WYSTAWY

Dorobek naukowy profesora Zbigniewa Paszkowskiego jest niezwykle bogaty (...) i charakteryzuje si wszechstronnoci podejmowanej problematyki badawczej, w ktrej kadzie szczeglny nacisk na cisy zwizek teorii z twrczym warsztatem architektonicznym, ze szczeglnym uwzgldnieniem studiw nad zagadnieniem styku architektury, konserwacji zabytkw i urbanistyki, a w tym zwaszcza problemw ochrony dziedzictwa kulturowego w obszarach rdmiejskich i procesw transformacji tych obszarw.
W twrczoci architektonicznej profesor Paszkowskiego daje si zauway jej zwizek ze sfer jego dziaalnoci naukowej i wzajemnym przenikaniu zwrotnym dowiadcze teoretycznych i praktycznych. (...) Paszkowski bra udzia jako czonek zespou w 42 konkursach architektonicznych i urbanistycznych (w przewaajcej wikszoci jako gwny projektant) uzyskujc liczne nagrody i wyrnienia. Jest autorem lub wspautorem 149 projektw architektonicznych w tym 76 zrealizowanych i tu naley podkreli, e 72 projekty i realizacje to prace wykonane ju po habilitacji.
Profesor Paszkowski potrafi we waciwych proporcjach poczy teori z praktyk, dziaalno naukow z twrczoci. W moim przekonaniu umiejtne sprzenie tych dwch sfer aktywnoci zawodowej profesora byo baz do osignicia tak wysokiej pozycji nauczyciela akademickiego, ktry dowiadczenie twrcze, zawodowe wykorzystuje w nauczaniu architektury i pracy naukowej, a ktrej efekty maj rwnie wpyw na jako twrczoci architektonicznej. Wedug mojej opinii reprezentuje on przykad osobowoci dydaktyka nauczajcego projektowania architektonicznego, ktry mona by nazwa modelowym.

prof. zw. dr hab. in. arch. Wojciech Buliski
Wydzia Architektury Politechniki Krakowskiej
Bogaty dorobek zawodowo-twrczy profesora Paszkowskiego, zarwno w zakresie: projektowania architektury uytecznoci publicznej, mieszkaniowej, jak i modernizacji obiektw i projektowania urbanistycznego, zasuguje na bardzo wysok ocen pod wzgldem wartoci estetycznych czy funkcjonalnych. Charakterystyczny dla tej dziaalnoci jest jej cisy zwizek z nauk. Zbigniew Paszkowski podkrela bowiem moliwo czenia bada naukowych z praktyk zawodow - z twrczoci projektow i planistyczn. Potwierdza te opini, e "plany i projekty, powinny mie naukow podbudow, a proces planowania i projektowania jest (...) uwaany za zbliony do procesu badawczego, analitycznego i syntetycznego w badaniach naukowych". Cechy te wystpuj take w poczeniu jego dziaalnoci zawodowo-twrczej z dydaktyk i dziaalnoci organizacyjn.
W dziaalnoci tej wszystkie nurty wzajemnie si splataj i uzupeniaj wskazujc na wyjtkowe umiejtnoci Zbigniewa Paszkowskiego w organizowaniu wsppracy zarwno ze studentami i modymi naukowcami, jak te z projektantami, co zaowocowao z jednej strony stworzeniem aktywnego zespou badawczego - pracownikw Zakadu Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytkw, jak i znaczcego - dla rozwoju Szczecina i polskiej architektury wspczesnej - zespou projektowego.

prof. zw. dr hab. in. arch. Elbieta Trocka-Leszczyska
Wydzia Architektury Politechniki Wrocawskiej

INFORMACJA O AUTORZE

Zbigniew Paszkowski, prof. dr hab. in. arch., ur. 1955 w Krakowie, studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1982 roku pracuje na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczeciskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jako asystent, adiunkt, a od roku 2000 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. By z-c dyrektora, a nastpnie dyrektorem Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego, czonkiem Senatu ZUT. Od roku 1998 jest kierownikiem Zakadu Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytkw, a od roku 2008 peni funkcj prodziekana Wydziau Budownictwa i Architektury. Jest czonkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, czonkiem Komitetu Narodowego ICOMOS, SARP oraz Izby Architektw RP. By zaoycielem w 1990 roku Autorskiej Pracowni Architektonicznej Urbicon Spka z o.o.. Jest autorem i gwnym projektantem ponad 147 zrealizowanych opracowa projektowych, konkursowych, w tym wielu nagrodzonych. W latach 2003-2005 piastowa stanowisko Architekta Miasta w Urzdzie Miasta Szczecin.
W roku 1987 obroni prac doktorsk nt.: "Restrukturalizacja miasta historycznego jako wspczesna metoda jego ksztatowania na przykadzie Starego Miasta w Szczecinie", pod kierunkiem prof. dr arch. Stanisawa Latoura. W 1998 roku uzyska stopie doktora habilitowanego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Tematem pracy habilitacyjnej bya monografia pt.: "Tradycja i innowacja w twrczoci architektonicznej". Jest rwnie autorem monografii: "Transformacja obszarw rdmiejskich na przykadzie wybranych miast europejskich" (2003) oraz "Miasto idealne i jego zwizki z urbanistyk wspczesn" (2011). Zebrany dorobek twrczy i zawodowy sta si podstaw do przeprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przewodu kwalifikacyjnego do tytuu profesora, co zostao uwieczone sukcesem w lutym 2014 roku.

`
GALERIA ARCHITEKTW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Pawe Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyska